Otrzymanie przez narzeczonych sakramentu bierzmowania (konfirmacji) nie stanowi o godziwości sakramentu małżeństwa. Zgodnie z nauką Kościoła poprzez bierzmowanie człowiek rozpoczyna dojrzalszy etap przeżywania swojej wiary, który konkretyzuje się w sakramencie małżeństwa. Stąd Kodeks Prawa Kanonicznego wymaga, z małymi wyjątkami, przyjęcia bierzmowania przed zawarciem małżeństwa.

O tym, czy możliwy jest ślub kościelny bez bierzmowania, stanowi kan. 1065 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego: Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem małżeństwa, gdy jest to możliwe bez poważnej niedogodności.
Nasuwa się pytanie co oznacza termin „poważna niedogodność”, który dopuszcza kandydatów do ślubu bez bierzmowania ? Takie przyczyny są dwie:
1. Brak woli wiernego do przyjęcia sakramentu małżeństwa, bowiem każdy sakrament może być przyjęty tylko w sposób dobrowolny. Wskazany brak woli może wynikać z zaniedbania ze strony nupturienta, ze słabej wiary lub niemożności odpowiedniego przygotowania do przyjęcia sakramentu. Wolno stwierdzić, iż brak odpowiedniego oraz właściwego przygotowania narzeczonego do przyjęcia omawianego sakramentu stanowi przyczynę, upoważniająca do odłożenia bierzmowana na czas po zawarciu małżeństwa.
2. Brak szafarza, który udzieliłby sakramentu, co jest w dzisiejszych czasach przyczyną niezmiernie rzadką.
Pozostaje do rozważenia jeszcze sytuacja, w której jedna lub obie strony kategorycznie odmawiają przyjęcia sakramentu bierzmowania przed, jak i po zawarciu małżeństwa. Czy w takiej sytuacji można nie dopuścić do zawarcia ślubu? Taka postawa narzeczonych nie mogłaby stanowić przyczyny odmowy udzielenia im sakramentu małżeństwa.
Należy wskazać, iż brak bierzmowania przed ślubem kościelnym nie wpływa na ważność sakramentu małżeństwa. Dla pełnego przeżywania życia religijnego, przyjęcie sakramentu bierzmowania jest bardzo potrzebne. Stąd pożądane jest aby narzeczeni byli bierzmowani przed wyrażeniem zgody małżeńskiej, jednak nie w sposób bezwzględny czy wymuszony, ale dopiero wtedy, gdy udzielenie tego sakramentu możliwe będzie bez poważnych trudności, tak aby nie stwarzać dodatkowych, nowych przeszkód do zawarcia małżeństwa, gdy pojawia się poważna trudność przyjęcia bierzmowania przed wstąpieniem w sakrament małżeństwa. Przepis kan. 1065 § 1 KPK wymaga poza wskazanymi powyżej wyjątkami przyjęcia sakramentu małżeństwa, jako troski prawodawcy o prawidłowe przeżywanie stanu małżeńskiego.